Verslag vergadering 3 mei 2023 Driebanden Groot Veldhoven.

Op de vergadering waren 10 personen aanwezig,

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Tijdens de vergadering zijn de navolgende punten aan de rode geweest.

Verslag.

Het verslag van de vergadering 24 mei 2022 is ongewijzigd goedgekeurd.

Nabespreking toernooi 2022/2023.

Volgens alle aanwezigen is het toernooi en de finale goed gelopen. Aandacht is gevraagd voor het melden, voor zover mogelijk, als een poule niet met 4 personen kan starten. De melding alleen doen bij de spelers betreffende de poule. Het systeem van alle voorrondes te organiseren op twee dagen is de week heeft goed gewerkt. Het is aan de nieuwe vereniging die het toernooi organiseert de keuze om de voorrondes op meerdere dan twee dagen in de week te organiseren.

Volgende toernooi.

Het volgende toernooi zal worden georganiseerd bij De Kleine Man. Het inschrijfformulier is aangepast en inmiddels verzonden aan de deelnemers. Het volgende toernooi 2024/2025 zal worden georganiseerd bij café zaal Sint Joris.

Ervaringen van de commissie.

De voorzitter meld dat de volgende zaken in de loop van het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest het betreft. Verbetering van de website en facebook pagina, het huishoudelijk reglement en de puntentelling.  Daarnaast is een draaiboek van het hele toernooi gemaakt. De huidige situatie betekend dat we op dezelfde weg verder kunnen gaan.

Samenstelling van de commissie.

De voorzitter meld dat de commissie nu bestaat uit Ton van Keulen en Toon Verdijsseldonk.   Stanley Franssen is de ondersteuner van de commissie.

Rondvraag en sluiting.

Tijdens de vergadering is aan de orde geweest of het mogelijk is om het toernooi op biljartpoint.nl te zetten. Na discussie is besloten dat niet te doen.

Verder is er geen gebruik gemaakt van de rondvraag en is de vergadering gesloten.

Toon Verdijsseldonk

Voorzitter

——————————————————————————————————————-

Notulen vergadering 24 mei 2022 bij Cafe St Joris.

Op de vergadering waren 14 leden aanwezig inclusief de leden van de commissie. Afmelding in verband met ziekte Mike van der Weijden. De leiding van de vergadering is gedaan door Theo van Dooren. Er zijn de navolgende besluiten genomen.

  1. Berekening moyennes.

In verband met een steeds weer terugkerende discussie is besproken hoe de berekening is van de moyennes voor het nieuwe toernooi. Uitgegaan wordt van de moyennes van de spelers gedurende de laatste drie jaar. De moyennes van de finale worden daarbij mee gerekend. De moyennes van de afgelopen 3 jaar zijn bekend bij Stanley Franssen.

Aandachtspunt voor de nieuwe commissie is om het regelement nog eens goed te bekijken en eventueel een nieuw concept voor te leggen aan de vergadering in 2023.

  1. Organisatie toernooi 2022/2023.

Na discussie is besloten dat het toernooi 2022/2023 georganiseerd gaat worden door biljartvereniging  De Olifant. De eerste contacten zijn gelegd tussen Stanley Franssen en Piet van Mol  De bedoeling daarvan is dat het opstarten van het toernooi geheel gedaan wordt door Piet van Mol.

Aandachtspunt is dat de nieuwe commissie op enig moment zich op de hoogte stelt van de gang van zaken en daar waar nodig probeert assistentie te verlenen.

  1. Samenstelling commissie.

Tijdens de vergadering hebben zich de volgende personen aangemeld voor de werkzaamheden van de commissie.

  1. Toon Verdijsseldonk. Kandidaat voorzitter
  2. Raymond Caers. Kandidaat beheer website.
  3. Stanley Franssen wil alleen ondersteunende werkzaamheden doen op het vlak van wedstrijd zaken en administratieve zaken die bij hem in bezit zijn.
  4. Ton van Keulen Kandidaat penningmeester. Tijdens de vergadering is hierover niets besproken maar in een eerdere bijeenkomst heeft        Ton van Keulen aangegeven het penningmeesterschap te blijven doen.

In de komende periode zullen de genoemde personen verder overleggen over hoe verder te gaan.

Aandachtspunten zijn beheer website, bijhouden van een deelnemerslijst en het regelen van de ranglijst van de moyennes van alle deelnemers in de afgelopen twee kampioenschappen zodat in 2023 makkelijker de ranglijst van moyennes kan worden vastgesteld.

Toon Verdijsseldonk

25 mei 2022.


Notulen 3 banden Groot Veldhoven,

Veldhoven 1 mei ’18

Vergadering heeft plaats gevonden in café In Den Olifant

Aanwezig: H. Rijkers, H. Wilbers, J.d. Wijs, A. d. Wijs, G. v.d. Donk, T v Dungen, J. Sleegers, P. v. Mol,

  1. v.d. Goor, J.d. Wit, M. v.d. Weijden en Th. V. Dooren

Afwezig gemeld: T. v. Keulen en G. Franssen

Opkomst was weer minimaal, wij als commissie adviseren de organiserende vereniging om ruimschoots op tijd de datum van de vergadering bekend te maken zodat de deelnemers het kunnen lezen op de site.

H.Wibers: of iedereen uitgenodigd kan worden per mail voor de vergadering, dit is i.d.d. een optie, en waarom de handicap van 3 caramboles er van afgehaald is en de ondergrens naar 12 is gebracht. Antwoord van de commissie was dat deze nieuwe regel vorig jaar in de jaarvergadering met een meerderheid van stemmen is goedgekeurd en dat het een kans moet krijgen voor meerdere jaren.

J.d. Wijs: jan vond het oneerlijk dat de hoogste serie van de finale partijen niet mee tellen voor de prijs van de hoogste serie. Antwoord van de commissie was dat dit al jaren zo toegepast wordt en dat eventueel de organiserende club hiervoor een aparte prijs kan geven. Jan vond het ook onbegrijpelijk dat als je 6 partijen wint en 1 gelijk speelt en nog geen kampioen bent. Antwoord van de commissie was dat het juist de bedoeling is dat je je gemiddelde haalt met eventuele bonuspunten, deze partijen zijn grotendeels onder het gemiddelde gewonnen en de nodige punten niet gehaald. Jan maakte ook de opmerking dat er geen spelers in de finale zaten met een hoger gemiddelde, bijv. 18 of 20 caramboles. Voorstel van jan was dat we terug moesten naar een 3 punten systeem. Antwoord van de commissie was dat er i.d.d. geen spelers aanwezig waren maar dat dit niets te maken heeft met het nieuwe punten systeem, want bij deze spelers is de handicap er ook afgehaald en dat de gemiddeldes bepaald zijn van de 3 laatste seizoenen, dit is het daadwerkelijke gemiddelde per speler. De ondergrens is bijgesteld naar 12 caramboles, ook weer ingestemd door de aanwezige deelnemers van de voorlaatste vergadering.

E.v.d.Goor: Edwin had het volgende voorstel, dat het maximaal aantal punten die te behalen zijn 150% van de te maken caramboles met als voorbeeld: te maken caramboles 20 en er worden 30 caramboles gemaakt dat je dan maximaal 15 punten krijgt, dit omdat je dan niet meer van die monsterlijke scores krijgt zoals de afgelopen finale. Antwoord van de commissie hierop was dat dit besproken zou worden in de eerst volgende commissie vergadering en dat het dan terug gekoppeld wordt op de site.

  1. v.d. Dungen: voorstel van Tiny was om te kijken als er een speler afvalt door een of andere reden dat dan de beste speler van alle poules van de halve finale die derde is geworden mee te laten doen aan de finale. Antwoord commissie was dat dit meegenomen wordt in de eerst volgende commissie vergadering en terug gekoppeld wordt op de site.

J.d.Wit: Jos zou graag uitgenodigd willen worden bij de eerst volgende bijeenkomst van de organiserende vereniging t.b.v. het aanleveren van de uitslagen. Jos wordt op de hoogte gehouden zodra dit plaats vindt.

P.v.Mol: Piet vindt dat de hoogste serie van de finale ook meegeteld moet worden over het hele toernooi. De gemiddeldes die in de finale gehaald worden ook mee tellen in de volgende editie. Antwoord commissie hierop was dat we van de hoogste serie al beantwoord hebben. De gemiddelde van de finales meetellen in de volgende editie eigenlijk niet van toepassing is omdat men meestal in de finale een lager gemiddelde speelt als in de voorrondes. Nu is dat in de laatste finale niet helemaal gebeurd op een paar uitzonderingen na.

De volgende editie van Driebanden Grootveldhoven vind plaats in de Kleine Man, laten we er een succesvol jaar van maken.

Met vriendelijke groeten,

Commissie Driebanden Grootveldhoven